Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego

§ 1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U. z 1995r. Nr 54, póz. 288 z późniejszymi zmianami). Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień statutu.

§ 2

1.W obradach walnego Zgromadzenia maja prawo uczestnictwa z głosem decydującym wszyscy Członkowie Spółdzielni.
2.Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w pełnym składzie. Nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
3.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółdzielni.

§ 3

Walne Zgromadzenie ma charakter:
1.zwyczajny – jeżeli zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni w terminie 1 roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
2.nadzwyczajny – jeżeli zwołane zostało na życzenie Rady Nadzorczej, 1/10 Członków Spółdzielni lub Zarządu ze względu na szczególną problematykę.

§ 4

1.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi pisemnie ze wskazaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad wraz z wymaganą liczbą podpisów Członków.
2.Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie 6 tygodni od złożenia żądania obowiązek ten przechodzi na Radę Nadzorczą.

§ 5

Termin Walnego Zgromadzenia powinien przypadać w dni powszednie na godziny popołudniowe, bądź w sobotę lub niedzielę w godzinach przedpołudniowych.

§ 6

1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, przeprowadza wybory przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz dwóch asesorów i sekretarza, którzy tworzą Prezydium Zgromadzenia. Członek zarządu nie może być członkiem Prezydium.
2.Kandydatów na przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów Walnego Zgromadzenia proponuje otwierający Zgromadzenie spośród obecnych członków Spółdzielni, którzy również mają prawo zgłaszać kandydatów. Wybory członków Prezydium Walnego Zgromadzenia odbywają się w głosowaniu jawnym.
3.Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulaminem obrad i na podstawie zatwierdzonego porządku obrad.

§ 7

Po objęciu funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad.

§ 8

Asesorzy są jednocześnie członkami komisji skrutacyjnej, do której obowiązków należy:
1.sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności uczestników oraz ustalenie czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
2.ustalenie wyników głosowań jawnych odbywających się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia,
3.przeprowadzenie tajnych głosowań i tajnych wyborów władz oraz ustalenie i ogłoszenie ich wyników Walnemu Zgromadzeniu.

§ 9

1.Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący.
2.Poszczególne sprawy zamieszczone w porządku obrad referuje wyznaczony członek Zarządu, Rady Nadzorczej, odpowiedzialny pracownik lub członek Spółdzielni.
3.Po zreferowaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję. Udzielanie głosu następuje w kolejności zgłoszeń.
4.W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji, a wnioski w tych sprawach poddaje pod głosowanie przed innymi wnioskami.
5.Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania.

§ 10

1.Przewodniczący czuwa nad tokiem obrad, w szczególności określa czas trwania wystąpień, jest uprawniony zwrócić uwagę przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, a w razie niezastosowania się do uwag przewodniczącego może odebrać mówcy głos.
2.Wnioski i oświadczenia niewygłoszone podczas obrad zostają zgłoszone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3.Po zakończeniu dyskusji przewodniczący podaje pod głosowanie wnioski zgłoszone w   jej toku łącznie z projektem uchwał oraz wnioskami zgłoszonymi do przewodniczącego w kolejności zgłaszania.
4.Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje, które wnioski i w jakiej kolejności będą głosowane.
5.Głosowanie odbywa się jawnie, a wnioski uchwalane są zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się głosy oddane za i przeciw, a głosy wstrzymujące odnotowuje się w protokole.

§ 11

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują od chwili ich powzięcia (chyba że uchwała stanowi inaczej); wniesienie powództwa do sądu nie wstrzymuje ich wykonania.
2.Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
3.Na żądanie 1/5 liczby Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 12

1.Kandydatów na członków organów Spółdzielni Członkowie Spółdzielni zgłaszają do asesorów Walnego Zgromadzenia pełniących funkcję komisji skrutacyjnej. Zgłoszenia kandydatów są jawne.
2.Kandydaci na członków do organów Spółdzielni muszą wyrazić zgodę na objęcie funkcji w organach Spółdzielni.

§ 13

1.Wybory członków Zarządu i Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
2.Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3.Głosowanie odbywa się poprzez przekazanie karty głosowania członkom komisji skrutacyjnej.
4.Głosujący wpisują na poszczególne karty nazwiska tych kandydatów, na których głosują w liczbie osób nie większej niż liczba miejsc w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.
5.Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty, a liczba wpisanych kandydatów do Rady Nadzorczej i do Zarządu jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej i w Zarządzie.
6.Czysta karta lub zawierająca większą liczbę nazwisk niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej lub w Zarządzie jest głosem nieważnym.
7.Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.
8.Zasady głosowania dodatkowego są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. W tym przypadku głosy są oddawane na miejsce, które nie zostało jeszcze obsadzone.
9.Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenie po otrzymaniu zliczonych głosów od komisji skrutacyjnej, a fakt wyborów jest potwierdzony w protokole Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Punkt porządku obrad określony jako wolne wnioski przeznaczony jest do zgłoszenia spraw nie objętych porządkiem obrad, do rozpatrzenia przez organy Spółdzielni..

§ 15

1.Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza sekretarz Prezydium i podpisuje wraz z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.
2.Protokół winien zawierać:
1)Datę,
2)Porządek obrad,
3)Przebieg dyskusji przedstawiony chronologicznie,
4)Treść podjętych uchwał oraz sprzeciwy do nich zgłoszone,
oraz załączoną listę obecności.
3.Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia, ogłaszania uwag oraz żądania dostarczenia odpisów poszczególnych uchwał.
4.Protokół Walnego Zgromadzenia przekazywany jest członkom Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Zarząd lub inny organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie ma obowiązek przygotowania miejsca obrad oraz zapewnienia niezbędnych materiałów biurowych.

§ 17

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
2.Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2005 r.