Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego

 

I. Powoływanie i przedmiot działania Rady Nadzorczej

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, zwanej dalej „ustawą”, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: „Spółdzielnia”) i niniejszego regulaminu uchwalonego na podstawie § 49 Statutu Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych, a także dba o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni oraz podejmuje inne czynności w ramach zakresu działania Rady.

§ 2

1. Skład, sposób jego uzupełnienia, tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut.

2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)      odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie;

2)      zrzeczenia się mandatu przez członka Rady złożone na ręce Zarządu, przy czym dla ważności wymagana jest forma pisemna;

3)      ustania członkostwa w Spółdzielni, które następuje z datą wykreślenia z listy członków.

4. Rada Nadzorcza może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o odwołanie jej członka zarówno w przypadku, gdy nie może on wykonywać swoich obowiązków z przyczyn od niego niezależnych (np. długotrwała choroba), jaki gdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, w szczególności, kiedy nie bierze udziału w pracach Rady Nadzorczej lub gdy wykonywane przez niego czynności w Radzie Nadzorczej godzą w interes Spółdzielni i jej członków.

 

§ 3

Pierwsze zebranie po wyborach do Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgromadzenia wyborczego. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę i Sekretarza. Przewodniczący może zostać odwołany ze swojej funkcji przez pozostałych członków Rady. W taki przypadku dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego.

§ 4

1. Zakres działania Rady określa Statut Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenie Rady na żądanie:

1)     Zarządu, w sposób określony w Statucie, bądź

2)     dwóch członków Rady Nadzorczej.

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu podaje się termin, miejsce oraz planowany porządek obrad. Powiadomienie powinno zostać dokonane listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Każdy z członków Rady może zgłosić sprawę pod porządek obrad, pod warunkiem, że żaden z pozostałych członków Rady nie wyrazi sprzeciwu, a sprawa nie wymaga obowiązkowej obecności zainteresowanego.

§ 6

1. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z listy członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się listem poleconym zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie składania wyjaśnień.

2. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, bądź nie uzasadni swojej nieobecności, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinni usprawiedliwić swą nieobecność.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby, jak też pracownicy Spółdzielni, o ile ich udział jest potrzebny i Przewodniczący wyrazi zgodę na ich uczestnictwo.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

II. Obradowanie i podejmowanie uchwał

§ 8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej dwóch  członków Rady.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu nad głosowaniem w sprawach nie objętych porządkiem obrad.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku braku jego obecności – głos jego Zastępcy.

§ 9

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Przewodniczącego. Na żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach. Głosownie tajne jest głosowaniem pisemnym.

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

 

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

3. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

4. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:

1)     numer kolejny i datę posiedzenia,

2)     listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu,

3)     porządek obrad,

4)     zwięzłe streszczenie referowanych spraw,

5)     treść podjętych uchwał,

6)     wyszczególnienie załączników stanowiących integralną treść protokołu.

5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad, powinny być załączone do protokołu.

6. Członkom Rady biorącym udział w obradach przysługuje prawo do wnoszenia uwag do protokołu najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady.

III. Postanowienia końcowe

§ 11

Obsługę techniczno-administracyjną i prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 12

1. Przekazywanie czynności przez ustępującą Radę Nadzorczą nowej Radzie dokonywane jest w formie protokołu.

2. Protokół powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw, w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i nie załatwionych (z podaniem przyczyny).

3. Egzemplarze protokołu, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przejmujący, a trzeci egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

§ 13

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2010 r.