Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej
Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie i zwana jest dalej „Spółdzielnią”.

2.      Spółdzielnia działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

2)      ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 2

1.      Spółdzielnia jest kontynuatorką Stowarzyszenia Mieszkaniowego Spółdzielczego Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa Piłsudskiego powstałego w 1919 roku i skupia byłych i obecnych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, członków ich rodzin, spadkobierców i inne osoby.

2.      Siedzibą Spółdzielni jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 4

1.      Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2.      Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1)        budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

2)        utrzymywanie nieruchomości wraz z infrastrukturą stanowiącą własność Spółdzielni i własność jej członków w należytym stanie technicznym,

3)        zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz własność jej członków,

4)        zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków – na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,

5)        działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,

6)        prowadzenie innej działalności gospodarczej, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności:

a)      wynajmowanie lokali, stanowiących jej własność lub objętych jej zarządem,

b)      prowadzenie działalności budowlanej i remontowej na rzecz osób trzecich.

3.      Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie.

4.      Spółdzielnia może współdziałać na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. W szczególności może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych, spółki handlowe i cywilne, a      także zawierać umowy w przedmiocie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

5.      Pożytki i inne dochody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.

II. Członkowie

§ 5

1.      Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.      Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

3.      Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4.      Członkowi Spółdzielni może przysługiwać:

1)        spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przyznane przed wejściem w życie niniejszego statutu,

2)        spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przyznane przed wejściem w życie niniejszego statutu,

3)        prawo odrębnej własności lokalu,

4)        najem lokalu.

5.      Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 6

1.      Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów. Wzór deklaracji zatwierdza Rada Nadzorcza.

2.      O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały.

3.      Przyjęcie w poczet członków powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

4.      Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w formie uchwały w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia.

5.      Nie można odmówić przyjęcia do Spółdzielni:

1)        nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu,

2)        spadkobiercy, członka Spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jego zapisobiorcy i licytanta,

3)        nabywcy prawa odrębnej własności lokalu i jego spadkobiercy.

III. Prawa i obowiązki członków i osób korzystających z lokali

A. Postanowienia ogólne

§ 7

Członkowi Spółdzielni przysługuje:

1)        czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)        prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków związanych z jej działalnością, a także brania udziału w realizacji jej zadań statutowych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 i § 38 statutu,

3)        prawo żądania przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze prawo do lokalu,

4)        prawo do zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,

5)        prawo nieodpłatnego otrzymania odpisu obowiązującego statutu,

6)        prawo otrzymania, po pokryciu kosztów ich sporządzenia, kopii uchwał i protokółów obrad organów Spółdzielni, protokółów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

7)        prawo zbierania podpisów w celu zwołania Walnego Zgromadzenia,

8)        prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat,

9)        prawo żądania przedstawienia kalkulacji opłat,

10)    prawo zaskarżenia do sądu wysokości zmiany opłat.

§ 8

Członek Spółdzielni jest obowiązany:

1)        wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

2)        wnieść wkład budowlany na pokrycie kosztów budowy lokalu,

3)        pokryć koszty związane z przeniesieniem własności lokalu,

4)        stosować się do postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

5)        dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie,

6)        uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca opłaty na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokalu,

7)        uczestniczyć w pokrywaniu zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,

8)        uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat,

9)        informować Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, w szczególności danych osobowych i adresowych,

10)    zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób przebywających w lokalu,

11)    pokrywać koszty korespondencji i przygotowania informacji związanych z działalnością Spółdzielni, w przypadku gdy nie mieszka w budynku Spółdzielni i nie ponosi opłat za użytkowanie lokali. Wysokość uiszczanej raz do roku opłaty ustala Zarząd na wniosek i  w porozumieniu z zainteresowanym członkiem Spółdzielni. W przypadku braku stosownego wniosku opłatę ustala Zarząd.

§ 9

1.      W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

2.      Osoba korzystająca z lokalu powinna także, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

1)      dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

2)      wykonania koniecznych robót, jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy.

B. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 10

1.      Wnioski członków kierowane do Zarządu winny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca. W   razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa lub zasadności zmiany opłat, Zarząd obowiązany jest podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania.

2.      Członkowi Spółdzielni służy prawo odwołania się do Rady Nadzorczej. Odwołanie powinno być wniesione w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o decyzji odmownej. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

3.      Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy. Decyzja Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

4.      Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni.

5.      Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania tej uchwały na piśmie. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.

6.      Uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub statutem w terminie 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, a jeżeli wnosi je członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu – w ciągu 6 tygodni od powzięcia przez członka wiadomości o uchwale, lecz nie później niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

C. Wpisowe, udziały i inne opłaty

§ 11

1.      Członek Spółdzielni – osoba fizyczna jest obowiązany wnieść wpisowe w wysokości 250 zł i co najmniej jeden udział w wysokości 1 000 zł.

2.      Członek Spółdzielni – osoba prawna jest obowiązany wnieść wpisowe w wysokości 250 zł i co najmniej 20 udziałów w wysokości po 1 000 zł.

3.      Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa.

4.      Wpisowe nie podlega zwrotowi.

5.      Członek Spółdzielni po ustaniu członkostwa może wystąpić o zwrot wpłat dokonanych na udziały. Zwrot tych wpłat może nastąpić na warunkach określonych w art. 21 ustawy Prawo spółdzielcze, w terminie do 2 lat.

§ 12

1.      Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie całości kosztów budowy przypadających na jego lokal.

2.      Za wartość wkładu budowlanego przyjmuje się kwotę wartości rynkowej lokalu ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

3.      Wysokość wkładu mieszkaniowego przy przekształcaniu prawa do lokalu lub przenoszeniu własności lokalu waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4.      Wysokość wkładów ustala Zarząd.

IV. Prawa do lokalu oraz odrębna własność lokalu

A. Spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu

§ 13

1.      Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

2.      Spółdzielnia nie ustanawia nowych lokatorskich praw do lokalu po wejściu w życie niniejszego statutu.

§ 14

1.      Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2.      Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

3.      Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.

4.      Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

§ 15

1.      W przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu.

2.      W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa.

§ 16

1.      Spółdzielnia, realizując swe cele, ustanawia prawo odrębnej własności lokali, do których prawa wygasły lub ich nie ustanowiono.

2.      W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Zarząd ogłasza, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. O czasie, miejscu i zasadach przetargu ogłasza Zarząd w formie pisemnej przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Zarządu i na klatkach schodowych budynku na co najmniej 6 tygodni przed terminem przetargu oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W  przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

3.      Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin przetargu, uchwalony przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

4.      Z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 2 Spółdzielnia może udzielić stosownej bonifikaty przy wnoszeniu wpłaty za ustanowienie odrębnej własności osobie, która:

1)     jest członkiem Spółdzielni od co najmniej 3 lat,

2)     oświadczy, że nie ma tytułu prawnego do jakiegokolwiek innego lokalu,

3)     nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni.

5.      Koszt wyceny wartości rynkowej lokalu ponosi każdorazowo osoba, na której rzecz ustanawia się prawo odrębnej własności do lokalu.

§ 17

1.      Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią spłaty reszty wkładu budowlanego, o ile go nie wpłaciła wcześniej, oraz spłat, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.      Osoba, na której rzecz Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu, ponosi koszty określenia wartości rynkowej lokalu, zawarcia umowy przeniesienia własności, opłat notarialnych oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej.

§ 18

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo do lokalu, całego lub części lokalu:

1.      wymaga zawiadomienia Spółdzielni najpóźniej w ciągu 30 dni od zaistnienia faktu wynajmu lub oddania w używanie, gdy ma on wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni;

2.      wymaga zgody Spółdzielni, jeśli wynajem lub oddanie w używanie wiąże się ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu lub jego części.

§ 19

Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu osoby zamieszkujące w tym lokalu są obowiązane, w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa do lokalu, do jego opróżnienia i przekazania Spółdzielni. Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego.

§ 20

1.      Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany przysługującego mu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na własnościowe prawo do innego lokalu – pod warunkiem przekazania do dyspozycji Spółdzielni dotychczas posiadanego lokalu. Szczegółowe warunki zamiany określa regulamin.

2.      Wysokość nakładów na dodatkowe wyposażenie mieszkań określa biegły rzeczoznawca majątkowy na koszt członka lub osoby, która z tej wyceny wywodzi skutki prawne lub majątkowe.

3.      Nakłady, o których mowa w ust. 2, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków.

B. Prawo odrębnej własności

§ 21

1.      Wniosek o przeniesienie własności lokalu powinien być rozpatrzony w terminie do 60 dni od uprawomocnienia się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, o której mowa w art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.      Zarząd Spółdzielni obowiązany jest przekazać na piśmie zainteresowanej osobie decyzję o rozpatrzeniu jej wniosku o przeniesienie własności lokalu.

§ 22

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim przypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

§ 23

Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

C. Opłaty za użytkowanie lokali

§ 24

1.      Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w wydatkach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.      Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3.      Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach, o których mowa w art. 4 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

4.      Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

5.      Za opłaty, o których mowa w ust 1–4, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

6.      Opłaty, o których mowa w ust. 1–4, przeznacza się wyłącznie na cele określone w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

7.      Opłaty na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1–4, powinny być uiszczane co miesiąc z góry – do dnia 10. każdego miesiąca.

8.      Obowiązek uiszczania opłat powstaje z chwilą nabycia prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności.

9.      Członkowi przysługuje prawo do zwrotu opłat w części odpowiadającej niewykonanym przez Spółdzielnię świadczeniom. Zasady zwrotu opłat ustala Rada Nadzorcza.

10.  O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

§ 25

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu.

D. Najem lokali

§ 26

1.      Spółdzielnia może zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy najmu lokalu.

2.      Do najmu lokali mieszkalnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a do najmu lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – przepisy Kodeksu cywilnego.

V. Ustanie członkostwa

§ 27

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1)      wystąpienia członka,

2)      wykluczenia członka,

3)      wykreślenia członka,

4)      śmierci członka lub ustania osoby prawnej.

§ 28

1.      Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.

2.      Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.

3.      Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 29

1.      Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu albo z zasadami współżycia społecznego.

2.      Wykluczenie może w szczególności nastąpić, gdy członek:

1)        świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,

2)        poważnie narusza zasady współżycia społecznego,

3)        uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

4)        uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a  w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal,

5)        wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

6)        świadomie wprowadza w błąd Spółdzielnię w celu uzyskania nienależnych mu korzyści.

§ 30

1.      Członek Spółdzielni niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

2.      Wykreślenie w szczególności następuje w przypadku:

1)          niewpłacenia w terminie określonym w statucie wpisowego lub udziału,

2)          utraty spółdzielczego prawa do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,

3)          zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne prawo tego członka do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył on rezygnacji z członkostwa,

4)          w wyniku orzeczenia sądowego.

§ 31

1.      Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy – zwykłą większością głosów.

2.      Na posiedzenie, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia Rada Nadzorcza wzywa zainteresowanego członka i jego pełnomocnika, jeżeli członek takiego pełnomocnika pisemnie ustanowił. Jeżeli członek albo jego pełnomocnik nie przybędzie bez usprawiedliwienia, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez ich wysłuchania.

§ 32

1.      O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni zawiadamia się zainteresowanego członka listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Do zawiadomienia dołącza się uzasadnienie decyzji oraz podaje się tryb i termin wniesienia odwołania.

2.      Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z dniem doręczenia zawiadomienia o decyzji Rady Nadzorczej. Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany adresu, ma moc prawną doręczenia. Odmowa przyjęcia zawiadomienia albo dwukrotne nie podjęcie awizowanego zawiadomienia jest równoznaczne z doręczeniem.

§ 33

1.      Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo popierania na Walnym Zgromadzeniu tego odwołania osobiście lub przez pełnomocnika.

2.      Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, o ile zostało złożone co najmniej na 30 dni przez jego zwołaniem.

3.      O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony listem poleconym, co najmniej na 7 dni przez tym terminem.

4.      Wykluczony lub wykreślony członek Spółdzielni może zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia jej doręczenia.

§ 34

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej ustania.

VI. Organy Spółdzielni

§ 35

1.      Organami Spółdzielni są:

1)        Walne Zgromadzenie,

2)        Rada Nadzorcza,

3)        Zarząd.

2.      Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni.

3.      Wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 36

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

A. Walne Zgromadzenie

§ 37

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 38

1.      Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

2.      Każdy członek ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

3.      Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemający tej zdolności: małoletni bądź ubezwłasnowolnieni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów – stosownie do postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4.      W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, związków i organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone.

§ 39

1.      Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1)        uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2)        wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,

3)        rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

4)        rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5)        podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

6)        rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

7)        podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

8)        podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, jej podziału i likwidacji,

9)        podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, a także w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji,

10)    rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

11)    uchwalanie zmian statutu,

12)    oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

13)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

14)    wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

15)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej.

2.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.

3.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

4.      Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

1)        Rady Nadzorczej,

2)        przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni, nie mniej jednak niż trzech członków.

5.      Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

6.      W przypadkach wskazanych w ust. 4, Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.

7.      Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone pisemnie co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 40

1.      O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni powinni być zawiadomieni na piśmie i przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Zarządu i na klatkach schodowych budynku, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad.