Regulamin przetargów

Regulamin przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów pisemnych: ograniczonego i nieograniczonego na ustanowienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego (dalej „Spółdzielnia”) odrębnego prawa własności do lokali znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
2.Celem przetargów jest wybór osoby, na rzecz której zostanie ustanowione prawo odrębnej własności lokali, o których jest mowa w ust. 1.
3.Wybór osoby, na rzecz której zostanie ustanowione prawo odrębnej własności może mieć charakter dwuetapowy.
4.Pierwszym etapem jest przeprowadzenie przetargu pisemnego ograniczonego wśród członków Spółdzielni. W przypadku gdy cel przetargu ograniczonego nie zostanie zrealizowany, tzn. nie zostanie wyłoniona osoba, na rzecz której zostanie ustanowione odrębne prawo własności do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia przeprowadzi przetarg pisemny nieograniczony.

II. Podstawa prawna przeprowadzenia wyboru

Przetargi są przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni, kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu.

III.Uregulowania wspólne dla obu rodzajów przetargów

1. Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem przetargu są lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, którymi Spółdzielnia może dysponować.
2.Dane dotyczące lokali są każdorazowo ujawniane w ogłoszeniu o przetargu.
3.Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ogłoszenie o przetargu

1.Spółdzielnia ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg bezpośrednio.
2.Przetarg przeprowadzany jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu będącego przedmiotem przetargu.
3.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 6 tygodni przed dniem przeprowadzenia przetargu.
4.Zarząd zawiadamia o przetargu poprzez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej, jak również ogłoszenie o przetargu wywiesza w biurze Zarządu i na klatkach schodowych budynku przy ul. Sewerynów 6 w Warszawie.
5.W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje dotyczące lokali, do których ma być ustanowiona odrębna własność, cenę wywoławczą, jak również miejsce i warunki przetargu (w tym termin i miejsce składania pisemnych ofert, wysokość wadium, termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy; a także informację, iż koszty zawarcia umowy ustanowienia odrębnego prawa własności do lokalu oraz koszty postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca).
6.Cena wywoławcza jest równa wycenie przedstawionej przez rzeczoznawcę. Punkt  IV  5, 6, 7 stosuje się odpowiednio.

3. Osoby uprawnione do brania udziału w przetargu, wymogi formalne oferty

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2.Pisemne oferty powinny zawierać:
1.imię i nazwisko lub nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.oferowana cena,
5.sposób zapłaty i sposób realizacji ewentualnych dodatkowych warunków przetargu,
6.dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wypłata gotówki lub przelew na wskazany rachunek bankowy).
3.Oferty muszą być złożone na piśmie, w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Koperta powinna zawierać na zewnątrz napis „Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów UW, Oferta na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu nr …” (z wpisanym numerem lokalu).
4.Oferty należy składać podczas dyżurów Zarządu Spółdzielni lub przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni, tak aby oferta została doręczona najpóźniej  ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia przetargu. W przypadku przesyłania jej listem poleconym zamkniętą kopertę z ofertą należy umieścić wewnątrz listu poleconego.
5.Oferta złożona po terminie nie wiąże Spółdzielni. Oferta nie może być zmieniona po terminie jej złożenia.
6.Oferta zawierająca cenę niższą niż cena wywoławcza jest nieważna.
7.Oferent zobowiązany jest do wniesienia, co najmniej na 3 dni przed dniem przetargu,  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Spółdzielni. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8.Zarząd Spółdzielni nadaje ofertom numery, zgodnie z kolejnością nadsyłania.

4. Komisja Przetargowa

1.Czynności związane z wyborem oferty wykonuje Komisja Przetargowa, wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na okres jednego roku.
2.W skład Komisji wchodzi 5 członków Spółdzielni, a także  Radca Prawny Spółdzielni i Główna Księgowa Spółdzielni; obydwoje jedynie z głosem doradczym. Przewodniczący Komisji jest wybierany poprzez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni spośród członków Komisji.
3.Komisja Przetargowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
4.Komisja Przetargowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie.
5.Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków. W przypadku równorzędnej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu Komisji.
6.W przypadku niemożności zebrania się Komisji w składzie co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji; w dniu przeprowadzenia przetargu, dzień otwarcia ofert zostaje odłożony na następny termin, nie później niż za dwa tygodnie. O zmianie terminu i jej powodach zawiadamia się wszystkich zainteresowanych poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej jak również wywieszenie zawiadomienia w biurze Zarządu i na klatkach schodowych budynku przy ul. Sewerynów 6 w Warszawie.
7.Członkami Komisji Przetargowej mogą być członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

5. Przetarg

1.Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz ustala liczbę otrzymanych ofert. Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty.
2.Publiczne otwarcie ofert odbywa się w Biurze Spółdzielni, o czasie podanym w ogłoszeniu. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie osoby biorące udział w przetargu.
3.Tuż przed otwarciem ofert Komisja Przetargowa stwierdza pisemnie nienaruszalność kopert oraz liczbę złożonych ofert.
4.Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierając ofertę, każdorazowo odczytuje datę złożenia oferty, jej numer, imię i nazwisko oferenta i zaoferowaną cenę. Informacje te zawiera się w protokóle.
5.Komisja Przetargowa:
1.dokonuje szczegółowej analizy ofert, a następnie odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom przetargu,
2.wybiera najkorzystniejszą z ofert z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach prawa, Regulaminie oraz zaoferowanej ceny.
3.sporządza protokół przebiegu przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem.
6.Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej i otwarcia ofert jest podstawą do przyjęcia przez Zarząd uchwały o podjęciu działań w celu przeniesienia własności lokalu.
7.Protokół podpisują wszyscy obecni podczas przetargu członkowie Komisji Przetargowej.
8.Data podpisania protokołu przebiegu przetargu jest datą zakończenia przetargu.
9.O wyniku przetargu Komisja Przetargowa zawiadamia oferentów w terminie 1 dnia od dnia zamknięcia przetargu.
10.Zawiadomienie oferenta, który wygrał przetarg, powinno określać termin i miejsce zawarcia umowy.
11.Uczestnik przetargu jest związany ofertą do daty zakończenia przetargu.

6.  Licytacja

1.W przypadku złożenia równorzędnych ofert przez osoby tak samo uprawnione    Komisja Przetargowa kontynuuje w tym samym dniu przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.
2.W przypadku braku jednego z licytantów z powodu siły wyższej licytacja zostaje unieważniona i powtórzona w momencie ustania siły wyższej.
3.W trakcie licytacji oferenci zgłaszają ustnie kolejne ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych wyższych ofert. Przewodniczący Komisji Przetargowej następnie wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wygrała przetarg.
7. Zawarcie umowy

1.Ustalona w drodze przetargu lub licytacji osoba, na rzecz której ma być ustanowione odrębne prawo własności do lokalu, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2.Jeśli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym jest mowa w ustępie poprzedzającym, Spółdzielnia może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
3.Zawarcie ostatecznej umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  lub licytacji.
4.Koszty zawarcia umowy ustanowienia odrębnego prawa własności do lokalu oraz koszty postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca.
5.Za wady ukryte i braki lokalu Spółdzielnia nie odpowiada.

IV. Regulacje szczególne dotyczące przetargu ograniczonego

1.W przypadku posiadania przez Spółdzielnię w swoich zasobach lokalowych wolnych lokali mieszkalnych Spółdzielnia ogłasza przetarg pisemny ograniczony wśród członków Spółdzielni.
2.Oprócz czynności określonych w p. III.2.4. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni o przetargu listem poleconym lub doręcza zawiadomienie za potwierdzeniem odbioru.
3.W ogłoszeniu o przetargu oprócz informacji określonych w p. III. 2.5 Regulaminu  podaje się także informację o pierwszeństwie w nabyciu lokalu, przysługującym członkom Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, oraz  zastrzeżenie, że składane oferty przez osoby nieuprawnione do pierwszeństwa nabycia zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w wypadku, gdy uprawnieni do pierwszeństwa członkowie Spółdzielni nie będą brali udziału w przetargu.
4.W przypadku organizowania przetargu na lokal będący dotychczas przedmiotem  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i wygaśnięcia tego prawa pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
5.Aktualna wartość rynkowa lokalu określona jest przez rzeczoznawcę zaangażowanego przez Spółdzielnię.
6.W przypadku podważania prawidłowości wyceny określonej w punkcie poprzedzającym przez osobę zamierzającą brać udział w przetargu koszty takiej dodatkowej wyceny ponosi osoba, na żądanie, której została ona wykonana. Jako ostateczną wartość wyceny rynkowej przyjmuje się średnią arytmetyczną z dwóch wycen.
7.W przypadkach określonych w punktach poprzedzających rzeczoznawca  sporządzający wycenę daje rękojmię fachowości, bezstronności i rzetelności, jest osobą wpisaną na listę rzeczoznawców Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
8.Jako osobę, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie się osobę, której nie przysługuje tytuł prawny do żadnego lokalu mieszkalnego.
9.W przypadku, gdy przesłanki określone w punkcie 4. spełnia w takim samym stopniu co najmniej dwóch członków Spółdzielni, bądź niemożliwe jest określenie, który z członków oczekuje najdłużej, o wyborze oferty decyduje zaoferowana cena.
10.Fakt, iż przesłanki określone w punkcie 4 spełnia co najmniej dwóch członków Spółdzielni, bądź niemożliwe jest określenie, który z członków oczekuje najdłużej, stwierdza decyzją Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

V. Postanowienia końcowe

1.Jeśli przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni celem podjęcia kolejnych przetargów.
2.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna ważna oferta, a także jeśli Komisja Przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.