Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego, użytkowania lokali i współżycia mieszkańców obowiązujący w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.

 1. Członek Spółdzielni zobowiązany jest każdorazowo informować Zarząd o wynajęciu lokalu osobom trzecim, podać liczbę osób korzystających z wynajętego lokalu, nazwisko i telefony do osoby odpowiedzialnej za stan lokalu i przestrzeganie Regulaminu pod nieobecność właściciela. Powiadomienie Zarządu winno być dokonane przez właściciela Spółdzielczego prawa do lokalu udostępniającego ten lokal nie później niż 6 dni przed udostępnieniem lokalu osobom trzecim w formie pisemnej z dołączonymi kopiami dowodów tożsamości i oświadczeniami osób korzystających z lokalu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wydane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zobowiązaniu do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zmiany przeznaczenia części lub całości lokalu i przeznaczeniu go na prowadzenie działalności gospodarczej przez Członka Spółdzielni lub wynajmowanie go osobom trzecim na działalność gospodarczą Członek Spółdzielni zobowiązany jest do uzyskania zgody Zarządu na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego.
  • a. Zgodę, o której mowa powyżej, właściciel spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest zobowiązany uzyskać na 30 dni przed rozpoczęciem działalności gospodarczej lub odpłatnym lub nieodpłatnym udostępnieniem lokalu mieszkalnego na taki cel osobom trzecim.
  • b. Zarząd Spółdzielni może odmówić zgody na zamianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego i prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej o ile uzna, ze taka zmiana naruszałaby zasady współżycia mieszkańców, a  w  szczególności mogłaby stanowić w jakikolwiek sposób naruszenie bezpieczeństwa i warunków higieny.
  • c. Zarząd w przypadku wydania zgody, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, ma prawo zwiększyć wymiar opłat ponoszonych przez członka Spółdzielni z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego.
 3. Najemca lokalu ma prawo korzystać z użytkowanego lokalu tylko na potrzeby własne i swojej rodziny.
 4. Wszyscy zamieszkujący budynek zobowiązani są zgłaszać do Zarządu konieczność tymczasowego umieszczenia jakichkolwiek sprzętów na klatce schodowej. Wszystkie sprzęty wystawione na klatkę schodową bez uzgodnienia z Zarządem mogą zostać usunięte na koszt Spółdzielni lub osoby, która nie uzyskała pozwolenia na tymczasowe umieszczenie sprzętów na klatce schodowej.
 5. Członkowie Spółdzielni oraz osoby zamieszkujące w lokalach i korzystające z pomieszczeń piwnicznych, w których zlokalizowane są zawory, zobowiązane są zapewnić stały dostęp do tych pomieszczeń i instalacji w nich się znajdujących. Ponadto zobowiązane są do informowania Zarządu o zauważonych usterkach, które mogą spowodować szkody.
 6. Ze względów bezpieczeństwa w pomieszczeniach piwnicznych nie wolno składować materiałów łatwopalnych, środków chemicznych oraz przedmiotów stanowiących zagrożenie dla mieszkańców budynku.
 7. Dokonywanie zmian w układzie funkcjonalnym lokalu oraz zakładanie dodatkowych instalacji wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni i ewentualnej zgody odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.
 8. Instalowanie anten i okablowania umieszczonego na elewacji i dachu budynku oraz balkonach wymaga zgody Zarządu. Przed udzieleniem zgody Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody od innych zainteresowanych właścicieli mieszkań, których dotyczy ww. instalacja.
 9. Członkowie Spółdzielni, osoby zamieszkujące w lokalach oraz Zarząd Spółdzielni mają obowiązek dbać o czystość i bezpieczeństwo budynku. Wpuszczanie osób postronnych do budynku jest niedopuszczalne z ww. względu.
 10. Za szkody spowodowane przez nieletnie dzieci odpowiadają rodzice.
 11. Za szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele.
 12. W przypadkach zagrożenia życia osób przebywających w nieruchomości lub mienia Spółdzielczego każdy z mieszkańców zobowiązany jest do zawiadomienia odpowiedniego organu.

Niniejszy Regulamin przyjęty został na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2005 r.</p>